PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 3 de març de 2024

Paraules de salutació del nou bisbe de Girona, fins ara abat de Poblet, Octavi Vilà
Vinc a Girona per viure amb vosaltres la nostra fe, la fe que compartim, la que ens fa dir a
Déu Pare i ens fa germans en Jesucrist, així com també per compartir amb vosaltres
l’esperança i per practicar amb vosaltres la caritat. L’Església ha de mostrar la seva fe en
obres concretes per tal de donar esperança als quer l’han perduda o estan en camí de perdrela, defraudats per una societat que no vetlla per tots i n’oblida alguns, precisament els qui
estan més necessitats d’atenció, siguin de casa o vinguin de lluny…
Vinc a Girona per servir la vostra Església, que ara és ja també la meva, conscient de les
meves febleses tant físiques com morals, per això em cal la vostra pregària, els vostre consell
i el vostre ajut per conèixer més de prop què vol Déu de nosaltres i què vol que aportem a
l’Església de Girona, al conjunt de l’Església i al món.
Vinc a Girona disposat a fer front al present amb coratge i treballar envers el futur amb
esperança, juntament amb tots i cadascun de vosaltres.
Vinc a Girona, pobre i humil i amb ganes d’aprendre, conscient de les meves limitacions.
L’Església en temps difícils pot aportar esperança, sempre que els cristians visquem amb
coherència la nostra fe. Una fe proposada, mai imposada. Actualment, cal una profunda
experiència de la fe cristiana, arrelada en la pregària; una formació sòlida dels continguts de
la fe, tenint en compte aspectes intel·lectuals, pastorals, humans i espirituals perquè quan no
es té aquesta formació un acaba sent assimilat per la cultura dominant. Es necessiten
cristians que visquin la seva fe unida a l’Església, és indispensable caminar junts.