PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 22 de maig de 2022

Els Evangelis: Va arribar un moment en què un d’aquells cristians, anomenat Marc, va considerar que totes aquelles històries que s’anaven transmetent de boca en boca fora bo de recollir-les en un llibret. I així ho va fer. Va pensar en un esquema bàsic de la vida de Jesús, i hi va anar incorporant les diverses històries, adaptant-les segons li semblava oportú perquè tinguessin unitat i coherència, i perquè fessin parar atenció en el conjunt del missatge tal com Marc l’entenia. Al final, hi va posar el relat de la passió i la mort, i l’anunci de la resurrecció. I, al començament, un títol: “Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de Déu”. I així, la paraula “evangeli”, que en grec vol dir “bona nova”, “missatge joiós”, va passar a designar aquests llibres que recullen els fets i les paraules de Jesús. Se’n van escriure uns quants, de llibres d’aquests, d’entre els quals, en el decurs del temps, la comunitat creient en va considerar quatre com a fiables i assumibles per tots: a més del de Marc, els de Mateu i Lluc, que segueixen el mateix esquema de Marc ampliant-lo amb altres materials, i el de Joan, que segueix un esquema i uns criteris força diferents. J.L.